Τα βασικά για τους διαχειριστές

Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονται αλλαγές σε ολόκληρη την κοινότητά σας στο Workplace, όπως η αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σας. Επισκεφτείτε το Κέντρο ενημέρωσης πελατών, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσαρμογή της κοινότητάς σας στο Workplace.
Επωνυμία εταιρείας και υποτομέας
Πολιτικές και κανόνες συμπεριφοράς