Διαμόρφωση των φακέλων δευτερεύουσας αλληλογραφίας και εστιασμένων εισερχόμενων του Microsoft Outlook για το Workplace

Για να μην χάνετε τα email του Workplace στη Δευτερεύουσα αλληλογραφία του Microsoft Outlook, χρησιμοποιήστε το PowerShell Exchange Online Commandlet για να δημιουργήσετε δύο κανόνες μεταφοράς:
> New-TransportRule -Name "Παράκαμψη Εστιασμένων εισερχόμενων για τα email του Workplace" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Τα email του Workplace θα παραδίδονται στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα και όχι στη Δευτερεύουσα αλληλογραφία ή άλλον φάκελο του Exchange Online"
> New-TransportRule -Name "Παράκαμψη Δευτερεύουσας αλληλογραφίας για τα email του Workplace" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Τα email του Workplace θα παραδίδονται στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα και όχι σε άλλον φάκελο του Exchange Online"
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;