Εξωτερική συνεργασία

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε πολυεταιρικές ομάδες ή προσθέστε λογαριασμούς επισκεπτών σε ομάδες, για να συνεργάζεστε με άτομα εκτός του Workplace της εταιρείας σας.
Δημιουργία και διαχείριση ομάδων εξωτερικής συνεργασίας
Λογαριασμοί επισκεπτών