Βιβλιοθήκη γνώσεων

Η Βιβλιοθήκη γνώσεων σας βοηθάει να συγκεντρώνετε σε ένα κεντρικό σημείο σημαντικές πληροφορίες για τους υπαλλήλους σας. Δημιουργήστε προσαρμοσμένες σελίδες χωρίς τη χρήση κώδικα για να αποθηκεύετε πληροφορίες όπως παροχές ανθρώπινου δυναμικού, πολιτικές μετακινήσεων, εγχειρίδια για τους υπαλλήλους και άλλο υλικό. Μάθετε περισσότερα για τη Βιβλιοθήκη γνώσεων στο Κέντρο ενημέρωσης πελατών.

To add or remove editors or viewers from a Knowledge Library category, you must have edit permissions yourself. Edit permissions can be granted by an existing editor on a category, a system admin, a content moderator or someone with a custom admin role that gives Knowledge Library permissions.
To add or remove editors and viewers:
 1. From your Workplace homepage, click Knowledge library.
 2. Select the category that you would like to give edit or view permissions for.
 3. On the category page, click Edit.
 4. Click Invite.
 5. Under Can view, add people to view the category and subcategory pages by individual name, profile field or group membership. You can also add the whole company. You can only choose one method for adding viewers.
 6. Under Can edit, add people to edit the category and subcategory pages by individual name or by group membership. Any Workplace user can be a Knowledge Library editor. You can only choose one method for adding editors.
 7. Click Next.
 8. Review your updates and click Save Changes.
Note: When selecting editors or viewers by group membership you will not be able to choose secret groups, even if you are a part of them.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Content Moderators, System Admins and admins with the relevant custom admin role will have the ability to create content in the Knowledge Library.
These admins can also add any other Workplace user as an editor on a specific category by clicking Invite. The user will then have edit access to the category and all corresponding subcategories.
To create a new category or sub-category in the Knowledge Library:
 1. From your Workplace homepage, click Knowledge library.
 2. Click Create Category in the top right.
 3. Select your category's title, icon color and image, then click Create Category.
 4. Once you have created your category, create a Blank layout, a Pre-formatted layout, or create a Resource List to gather helpful tools and files in one place.
 5. To add a sub category, click Add Subcategory on the left panel. You can add smaller subcategories within a subcategory.
 6. Select who can edit or view a category and its sub-categories by clicking Invite.
 7. When your category is ready click Save Draft or Update.
You can also migrate content to Knowledge Library from other platforms using an API.
Note: Only categories with viewers added to them can be seen by the selected audience. If there are no viewers selected, the category will remain in draft.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
To edit or delete content from the Knowledge Library, you'll need to be a system admin or have custom permissions to edit the content.
To edit Knowledge Library categories and subcategories:
 1. From your Workplace homepage, click Knowledge library.
 2. Click on the category you want to edit.
 3. Click Edit in the top right. You can now make changes to the content.
 4. Click Invite to add other editors and to select who can view this category.
 5. When you're done making change to your content, click Update.
If you're editing an article that already has viewers, any changes will be visible to viewers immediately.
To delete a category or subcategory:
 1. From your Workplace homepage, click Knowledge library.
 2. Click on the category you want to delete.
 3. Click in the top right.
 4. Select Delete. Once you have deleted a category, it cannot be recovered.
You can manage permissions for your category by clicking Invite, or rename your category by clicking Edit in the top right.
To rearrange your categories go to the panel on the left and click Reorder next to Categories. Drag and drop categories and subcategories in the order you want and then click Save.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Knowledge Library notifications are currently in beta and are not yet available on all Workplaces.
When you update a Knowledge Library category or subcategory, a notification will be sent to the colleagues who subscribe to it.
To stop this notification from being sent:
 1. Make the required edits to your Knowledge Library category or subcategory.
 2. Click Save.
 3. Click the Send notifications toggle once to stop a notification from being sent.
 4. Click Save Changes.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Admins can customize the Knowledge Library homepage to ensure that important information is highlighted.
 1. To update the homepage cover photo, hover over the photo and click Update cover photo. You can then upload, remove or readjust the cover photo. Knowledge Library cover images work best when uploaded at 2048px x 1032px.
 2. To select priority categories for all employees, hover over the Priority section and click Edit. Admins can choose up to three categories to prioritize at the top of the homepage.
 3. To add quick links, click +Add Link under Quick Links. You can link to any URL to allow employees to find key tools and resources quickly.
Admins can also edit and delete content from Knowledge Library, as well as rearranging categories and subcategories.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Articles in your Knowledge Library are sorted into categories and subcategories.
To edit a category or subcategory:
 1. Go to your Workplace News Feed.
 2. Click Knowledge Library on the left panel.
 3. Go to the content you want to edit by clicking a category link on either the left panel or on your Knowledge Library homepage.
 4. Click Edit in the top right of the page.
 5. Once you've made your changes, click Save Draft or Update.
All of your edits will stay in draft mode until you add viewers.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
You can create simple tables in Knowledge Library categories. To create a table:
 1. When editing your category, click Insert Table at the top.
 2. To add or insert rows and columns, hover over the margins of the table, then click .
 3. Click Update, then click Confirm.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Insights are available for each individual Knowledge Library category and subcategory.
Admins can see category insights by clicking Insights to the top-right on any category to see the following metrics:
 • Who Can View - this is the number of users who have permissions to view the category.
 • Unique Views - this is the number of users who have visited the category at any time.
This data can also be sorted by different profile fields, including Department or Location.
Learn how to edit a Knowledge Library category or subcategory on Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;