Το Workplace συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR;

Τι είναι ο κανονισμός GDPR;
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) αποτελεί ένα νέο πλαίσιο εναρμόνισης των κανόνων προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και θα διέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο των εταιρειών του ομίλου Facebook. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγιση του Facebook όσον αφορά τον κανονισμό GDPR εδώ.
Πολλές από τις βασικές αρχές στηρίζονται στους τωρινούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην ΕΕ. Ωστόσο, ο κανονισμός GDPR θέτει ορισμένες νέες απαιτήσεις για τις εταιρείες. Ο κανονισμός GDPR θα ισχύει για κάθε πελάτη του Workplace που έχει χρήστες οι οποίοι διαμένουν στην ΕΕ, ακόμα κι αν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός ΕΕ.
Συμμόρφωση του Workplace με τον κανονισμό GDPR
Ο κανονισμός GDPR επεκτείνει την τωρινή νομοθεσία προστασίας δεδομένων και, παράλληλα, προσθέτει ορισμένες νέες απαιτήσεις. Οι περισσότερες απαιτήσεις του κανονισμού GDPR βαρύνουν τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων. Πρόκειται για τις εταιρείες ή τα μέρη που καθορίζουν τους "σκοπούς" και τα "μέσα" για κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την έκδοση Workplace Advanced ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και διορίζουν το Facebook ως εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουν συνάψει για τη χρήση του Workplace.
Το Facebook και το Workplace συμμορφώνονται με όλους τους νόμους προστασίας δεδομένων που ισχύουν για αυτά. Όπου χρειάζεται, θα προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες πρακτικές μας, προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τον κανονισμό GDPR. Επίσης, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους πελάτες της έκδοσης Workplace Advanced να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Μέτρα προστασίας και συμβατικές δεσμεύσεις
Κατανοούμε ότι ο κανονισμός GDPR υποχρεώνει τους πελάτες του Workplace Advanced να διορίσουν υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να εξασφαλίσουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Συνεργαζόμαστε με τις ομάδες μας που είναι αρμόδιες για θέματα σχετικά με τα προϊόντα, τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα μας θα συμμορφώνονται με τον κανονισμό GDPR. Μεταξύ άλλων, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμβατικές μας δεσμεύσεις επιτρέπουν στους πελάτες να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό. Θα ενημερώσουμε τις συμφωνίες μας, ούτως ώστε να περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.
Ασφάλεια δεδομένων
O κανονισμός GDPR υποχρεώνει τους πελάτες του Workplace Advanced να διορίσουν υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Υποβαλλόμαστε σε τακτικούς ελέγχους ασφάλειας, ενώ το Workplace Advanced έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 27001.
Επενδύουμε επίσης σε συστήματα, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε τυχόν απειλές για την ασφάλεια των δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό των πελατών του Workplace Advanced. Στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει σχετικό περιστατικό, θα ενημερώσουμε και θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;